Regulamin

  1.Definicje
  1.1. www.WakacyjnyAgent.pl – portal turystyczny zajmujący się sprzedażą agencyjną imprez turystycznych zarówno przez Internet- przez stronę   www.WakacyjnyAgent.pl lub bezpośrednio w siedzibie głównej przy ul. Wojska Polskiego 2/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski
  1.2. Organizator – Tour Operator – Biuro Podróży, które organizuje imprezę turystyczną, a agent turystyczny na podstawie umowy agencyjnej współpracuje i sprzedaje oferty w imieniu organizatora.
  1.3. Agent –Biuro Podróży www.WakacyjnyAgent.pl, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatorów.
  1.4. Umowa i warunki uczestnictwa – Umowa o świadczenie usług turystycznych, formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać wszystkie dane dotyczące Imprezy Turystycznej. Integralną częścią Umowy są Warunki Uczestnictwa danego Organizatora, z którymi klient musi się zapoznać. Po dokonaniu wpłaty przez Klienta Umowa jest prawnie wiążąca dla obu stron.
  1.5. Klient – osoba zawierająca Umowę Imprezy Turystycznej, odpowiada prawnie za realizację umowy (płatności, wiarygodność danych itp.).
  1.6. Uczestnik – osoba zgłoszona przez Klienta, która korzysta z wykupionych świadczeń
  1.7. Impreza Turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną.

  2. Zawarcie umowy
  2.1. Agent udostępnia Klientom oferty wybranych Organizatorów Turystyki zawierające ceny i Warunki Uczestnictwa.
  2.2. Cena wycieczki zakupionej bezpośrednio u organizatora jest identyczna jak poprzez portal turystyczny www.WakacyjnyAgent.pl
  2.3. Agent przesyła do klienta (mailem bądź faxem) podpisaną umowę wraz z warunkami uczestnictwa i informacją odnośnie dokonania płatności.
  2.4. Klient podpisuje umowę i wraz z potwierdzeniem wpłaty pieniędzy odsyła mailem bądź faxem do www.WakacyjnyAgent.pl
  2.5. Agent zatwierdza rezerwację w systemie i przesyła do klienta potwierdzenie rezerwacji.

  3. Kalkulacja ceny imprezy na stronie www.WakacyjnyAgent.pl
  3.1. Ceny usług są określone przez Organizatora i nie są zależne od Agenta.
  3.2. Ceny podane na stronie www.WakacyjnyAgent.pl są automatycznie pobierane z systemów rezerwacyjnych. Portal www.WakacyjnyAgent.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z błędów działania systemu.
  3.3. Ceny za imprezy turystyczne ustalane przez organizatorów mogą zmieniać się nawet co kilka minut, w zależności od wprowadzanych promocji, ilości wolnych miejsc w samolotach oraz ilości miejsc w hotelu. Portal, w zależności od systemu rezerwacyjnego danego organizatora, aktualizuje oferty średnio 3 razy dziennie.

  4. Zapłata za imprezę
  4.1. W momencie założenia rezerwacji Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki lub całości imprezy w zależności od warunków uczestnictwa danego organizatora
  4.2. Dopłata do całości wartości rezerwacji powinna być uregulowana przez Klienta w podanym na Umowie terminie. Brak wpłaty w terminie określonym przez Organizatora oznacza rezygnację z uczestnictwa w imprezie (odstąpienie od umowy) ze skutkami wynikającymi z Warunków Uczestnictwa danego Organizatora.

  5.Ubezpieczenie
  5.1. Zwyczajowo w przypadku Imprez Turystycznych w skład kalkulacji za imprezę turystyczną wchodzi ubezpieczenie podstawowe: od kosztów leczenia – KL, na wypadek śmierci lub kalectwa – NNW
  5.2. Klient może się dodatkowo ubezpieczyć od kosztów rezygnacji oraz doubezpieczyć do ubezpieczenia podstawowego.

  6.Dane osobowe
  6.1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.) dane osobowe są przechowywane w chronionej bazie danych. Są one wykorzystywane wyłącznie w celach marketingowych i promocji.
  6.2. Klientowi przysługuje prawo wglądu do danych jak również możliwość ich poprawiania i usuwania.

  7. Obowiązki agenta
  7.1. Rzetelne informowanie i przedstawianie ofert turystycznych zgodnie ze szczegółami przedstawionymi przez Organizatora.
  7.2. Natychmiastowe informowanie Klienta o jakichkolwiek zmianach dotyczących rezerwacji Imprezy Turystycznej.
  7.3. Potwierdzanie godzin wylotu na dzień przed wylotem.
  7.4. Niezwłoczne przekazywanie Organizatorowi wszystkich uwag Klienta dotyczących imprez, a szczególnie reklamacji, roszczeń i skarg zgłoszonych przez Klienta zgodnie z terminami podanymi w Warunkach Uczestnictwa.

  8. Odpowiedzialność agenta
  8.1. Odpowiedzialność Agenta jest ograniczona do udzielenia informacji, wywiązania się z przekazania należnych wpłat Klienta.
  8.2. Zgodnie z przepisami prawa Agent nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Organizatora – w zakresie zmian w realizacji Imprezy Turystycznej. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Klient może zgłosić reklamację do Organizatora.
  8.3. Agent nie odpowiada za ważności dokumentów umożliwiających przekroczenie granicy.

  9. Korzystanie z serwisu
  9.1. Zapytania i rozmowy z Konsultantem portalu www.WakacyjnyAgent.pl, otrzymane odpowiedzi i przekazane dane są aktualne w chwili ich podania. Ze względu na zmiany kursów walut oraz samodzielne decyzje Organizatorów Turystyki podane szczegóły mogą ulec dezaktualizacji.

  10. Podstawa prawna
  10.1. Regulamin jest zgodny z Ustawą o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

  11. Informacje dodatkowe
  11.1. Opublikowane na stronach internetowych www.WakacyjnyAgent.pl materiały, informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.